ކުއްލި ޚަބަރު

ސިޔާސީ ފިކުރުގައި ހަޔާތް ބަރުބާދު ކޮށްނުލާށެވެ!

މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން :ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ޒަމާން ބަދަލުވެ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެވެސް ބަދަލުވެ ސިޔާސީވެފައިވާ މިންވަރަކީ މަގެއް މައްޗަށް ނިކުތަސް ފިހާރަޔަކައް ވަނަސް ހޮޓަލަކައްވަނަސް ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ބަނދިވަރެއް އަޑުނީވޭ ހިސާބަކައް ދިއުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އުނދަގޫކަމެކެވެ.

ދެމީހަކު އެއްތަން ވެއްޖިއްޔާ އިވޭނީ ކޮންމެވެސް ކުލައެއްގެ ޗާލުކަމާއީ ނަލަކަމުގެ ވާހަކަ އާއި އަނެއް ކުލައިގާ ހުރި ހަޑިކަމާއި ހުތުރު ކަމުގެ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ. ހޮޓަލައްވަދެ ނުވަތަ ކެފޭއަކަށް ވަދެ ސައިބޯން ފަށާއިރު ބިސްމި ކިޔަން ހަނދާން ނުވިޔަސް ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ މީހަކަށް ހަޔާތް ނުގޮވާ ކާއެތިކޮޅު ހަޖަމެއް ނުވާނެއެވެ. މި ހިޔާލުގައި ފާހަގަކޮއްލެވޭތޯ މިއުޅެނީ މި ގޮތައް މި ދެއްކޭ ވާހަކަތަކުގެ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ކަމާއި މިވާހަކަދައްކާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް އެވާހަކަތައް ރައްދުވާކަން ޚުދު އެމީހުންނަށްވެސް ނުވިސްނޭކަމެވެ.

އެއްބަޔަކު ގޮވަމުން މިދަނީ އަނެއްބަޔެއްގެ ހުރި ލާދީނީ ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ރާބޯ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމް ދީނައް ފުރައްސާރަކުރާވާހަކައެވެ. މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ތިހުރިހާވާހަކަޔަކާއި އަހަރުމެން އެއްބަސްވަމާހިނގާށެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަކޮށް ފަސްއެނބުރި ބަލައިބަލާށެވެ. އެބަފެނޭހެއްޔެވެ. ސިވިލްސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަނބަލުންނާއި އެކި އޮފީސް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަނބަލުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށް މިކަމާ އިންކާރުކުރި މީހުންނަށް އަދަބުދިންތަން ފެނޭހެއްޔެވެ. މިކަމަށް ކިޔަންވީ ކޮން "ދީނީއެއް"ތޯއެވެ. އެކަމަކު މިހުރިހާކަމެއް ފެނި އެނގިހުރެވެސް ތަންމިނައް އަނގަ ހުޅުވާފައި ތިގޮވެނީ ކޮން އެޗެއްތޯއެވެ. އާއެކެވެ. މިދަންނަވާ ސިޔާސީ ގުދޯ ގުދޯ ނޫންތޯއެވެ.

މިއީ އެއްކަލަވާހަކައެވެ. ޑެންމާކުގައި ކޮންމެސް މީހަކަށް ދެއްކުނު ހެލްޕްލައިންގެ ވާހަކައެވެ. ދީން ރިފޯމް ކުރާވާހަކައެވެ.ހިޖާޒު ކަރައިން އައި މިޒަމާނާ ނުގުޅޭ ކަމުގެވާހަކައެވެ. މިހިސާބުން ދަތްކުނޑި ވިކޭނެ މީހުންވެސް ތިބޭނެއެވެ. އެކަމަކު ފިނި ސިކުޑިއަކުން ވިސްނާލައިފި ނަމަ ތިމަންނައަށް ރުޅިމިއާދެވެނީ ހައްގުން ނޫންކަން ވިސްނޭނެއެވެ. ކުރިން މިވިސްނުނީ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގައި އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ނޫންކަން ވިސްނޭނެއެވެ. އާއެކެވެ، ކުރިން ތިވިސްނީ ވަކި ކުލައެއްގެ ވަކި ފިކުރެއްގެ ވަކިބަޔަކުދެއްކި ތޯތޯ ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

މިފާހަގަ ކޮއްލީ ތަކުރާރުކޮށް މިހާރު މާލޭގައި ގޮވަމުންދާ ސިޔާސީ ގުދޯ ގުދޯގެ ތެރެއިން އެންމެ ގަދަޔަށް ކުލަތަކުން ދައުވާ ކުރަމުންދާ ދީނީ އާއި ލާދީނީގެ ވާހަކައިގެ ތެރެރެއިން ވަރަށް ކުޑަމިންވަރެކެވެ. މުސްކުޅިން ބުނެ އުޅެއެވެ.”ތިމާގެ ފޫކޮޅުގައި އޮންނަ ގުއިބުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ” އެކެމަކު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ މީހާގެ ގުއިބުރި ނިކަން ރީތިކޮން ފެންނާނެއެވެ. ބޮޑާކަމާއިއެކީ ކުރިމަތީ ހުރިމީހާއަށް ބަދުބަސް ބުނާއިރު އެއަށްވުރެ ބޮޑުގުއިބުރިއެއް ތިމާގެ ފޫކޮޅުގައި އިންކަން އެނގުމުން ދެންޖެހޭނީ ހަމަބިމަށް ފައިބާށެވެ. ލަދުން އިސްޖަހާލާށެވެ. އެކެމަކު އޭރުން ހުންނާނީ ތިހޯދަން އުޅޭ ސިޔާސީ ހައިބަތު ގެއްލި ކަތިވަޅި ގެއްލި މަރިޔަނބު ގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލިފައެވެ. އެވަގުތު ތިބާގެ ފަހަތުގައި ތިބޭނީ ހަމައެކަނި ލައްޒަތެއްގެ ބޭނުމުގައި ތިބާޔައް އާދެ ލައްބަ ކިޔާނެބައެކެވެ. މާދަމާވެސް ތިބާގެ ބާރު ކެނޑުމާއެކު ވަށައިގެން ހޯދާ ބަލާއިރު މެއްސެއް މާބުރެއްވެސް ނުފެންނާނެއެވެ. މިއީ މިހާރުވެސް ލޯ ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ ހަޤީގަތް ނޫންތޯއެވެ. އޭއަޚާއެވެ. އަދިވެސް ވަގުތު އެބައޮތެވެ. ދުނިޔެއަށް އަހަރެމެން ފޮނުވި އަސްލު ބޭނުން ހަނދާން ނައްތާލައި ސިޔާސީ ފިކުރުގައި ހަޔާތް ބަރުބާދުކޮށްނުލާށެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: