ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ސަހުބާން ފަހުމީ

ސަހްބާން ފަހުމީ އަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާ އާއި ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ލޯހުޅުވި މި ދާއިރާގެ ހަބަރުތައް ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ އަދި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ އިތުރުން ޓީވީ ގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ތަޖުރިބާހުރި ނޫސްވެރިއެކެވެ.