ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓުދޭން ފަށައިފި

މާލެ/ ފޮޓޯ: ވަގުތު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

‏ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓުދޭން މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގަޑިއެއްހާއިރުތެރޭ ހުރިހާސަރަހައްދަކަށް ކަރަންޓުދެވޭނެ ކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 08:30 ހާއިރު ފުރަތަމަ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ކެނޑުނީ ގަލޮޅުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުންނެވެ. ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓް އަނބުރާ ލިބުނު ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 100%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: