ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ހަތަރު ރަށަކުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހަަތަރު ރަށެއްގައި ތިބެގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މި ޚިދުމަތަކީ އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިބެގެން ޚާއްސަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ފަސޭހައިން ދެއްކޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ފެށި މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ.

އެއ ގޮތުން މިހާތަނަށް 4ރަށަކަށް ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވެއެވެ.

އެއ ހަތަރު ރަށަކީ  ޏ.ފުވައްމުލައް, މ.މުލި ފ.ނިލަންދޫ އަދި  ތ.ވިލިފުށިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވީ ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަންގެ 3 ސެޝަން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށާއި އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކަން ބޭނުންވާ މީހުން، އެރަށެއްގެ ހެލްތް ސެންޓަރާއި ގުޅައިގެން ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 100%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: