ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ދުރުގައި ހުންނެވިޔަސް އަމީންގެ މުސާރަ ހިނގާނެ

ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން/ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލައިގައި އަމީނަށް ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ކުރެވުނު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ހެލްތް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް އަބްދުﷲ އަމީނަށް މުސާރަ ދެމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އަމީން އަމިއްލަ ފުޅައް މަގާމުން އެކަހެރިވެފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ ހެލްތުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެންމަތިވުމުން މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިފާޅުވީ އަދި އަމީން މަގާމަށް އެނބުރި ރުޖޫއަކުރާނެ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަން ދަންނަވަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަމީން މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައި ނުވާތީ މުސާރަ ހިގާނެނކަމަށެވެ.

އަމީން މަސައްކަތުން އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުމުން އެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މިހާރު އަދާކުރައްވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ.

 

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 100%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: