ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ފުލުހުންނަށް ވިކްޓިމްގެ ބަޔާން ބަދަލެއް ނުކުރޭނެ، މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ: އުޝާމް

ކުރީގެ ޑެޕިޔުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަދި މިޙާރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުޝާމް / ފޮޓޯ: މިހާރު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ފުލުހުންނަށް ވިކްޓިމްގެ ބަޔާން ބަދަލެއް ނުކުރޭނެ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މައްސަލައިގައި އޭނާ ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް އުނިއިތުރު ގެނެސް، އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ފުލުހުން ހަޖޫ ޖެހި މައްސަލައެއް ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި އުޝާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވިކްޓިމްގެ ބަޔާން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކީލުންނާއި ވިކްޓިމްއަށް ހަޖޫޖަހައި މަލާމާތް ކުރުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުޝާމް ވަނީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދު ޓެގު ކުރައްވައި އެ މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

ސަފާރީ ކޭސްގެ ވިކްޓިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޝަފީއްޔާ ރިޒާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަފާރީ ކޭސްގައި ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާގެ ސްޓޭޓްމެންޓު ބަދަލު ކުރުމަށް ފުލުހުން މަޝްވަރާ ކުރާތަން ފެނުމުން އޭގެއިން ވެސް މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ނިޔަތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ. މައްސަލައިގެ އައިއޯގެ ފަރާތުން ފެނުނު މި އަމަލު ފުލުހުންނާއި، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި، ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ޝަފީއާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: