ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ހުޅުމާލެ ޖަލުން ޕޮޒްޓިވްވި އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ހުޅުމާލޭ ޖަލުން ޕޮޒްޓިވްވި އެންމެން މިހާރު ރަނގަޅުވެފައިވާކަމައް  ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަހުމަދު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ޖަލުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ބަލިން މިހާރު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލުގައި އޮތް ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ނިމުމަކަށް އައުމުން ޖަލުވަނީ އާންމު ހާލަތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ގެނެސްފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ޖަލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒްޓިވްވެފައި ވަނީ އެ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެކެވެ. އޭގެ ފަހުގައި، އެތަނުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވެއެވެ.

މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: