ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ކުއްލި ޚަބަރު

Sample Liveblog

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި30 ވަނަ މީހާއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ މިއަދު ނިޔާވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ މީހެއްކަަމަށެވެ. އަދި އެއީ 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުން ނެތް މަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަ މަރެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ނިޔާވި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ހެދުމުން އެ ބައްޔަށް ފައްސިިކަން ކަށަވަރު މީހުންނެވެ.

މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވިއިރު، ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8,741 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,157 އަށް އަރާފައެވެ.

 • ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8,741

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުން ނެތް މަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަ މަރެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ނިޔާވި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ހެދުމުން އެ ބައްޔަށް ފައްސިިކަން ކަށަވަރު މީހުންނެވެ.

  މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވިއިރު، ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8,741 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,157 އަށް އަރާފައެވެ.

 • އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ނިޔާވި

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ މިއަދު ނިޔާވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ މީހެއްކަަމަށެވެ. އަދި އެއީ 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަަމަށެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުން ނެތް މަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަ މަރެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ނިޔާވި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ހެދުމުން އެ ބައްޔަށް ފައްސިިކަން ކަށަވަރު މީހުންނެވެ.

 • ހޯދަމުން ދިއަ މީހެއްކަަމަށެވެ. އަދި އެއީ

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި30 ވަނަ މީހާއެވެ.

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ މިއަދު ނިޔާވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ މީހެއްކަަމަށެވެ. އަދި އެއީ 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަަމަށެވެ.

 • ގިނަ މީހުންނަކީ ނިޔާވި ފަހުން ކޮވިޑް-19

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި30 ވަނަ މީހާއެވެ.

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ މިއަދު ނިޔާވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ މީހެއްކަަމަށެވެ. އަދި އެއީ 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަަމަށެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުން ނެތް މަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަ މަރެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ނިޔާވި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ހެދުމުން އެ ބައްޔަށް ފައްސިިކަން ކަށަވަރު މީހުންނެވެ.

  މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވިއިރު، ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8,741 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,157 އަށް އަރާފައެވެ.

 • Liveblog title

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި30 ވަނަ މީހާއެވެ.

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ މިއަދު ނިޔާވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ މީހެއްކަަމަށެވެ. އަދި އެއީ 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަަމަށެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުން ނެތް މަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަ މަރެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ނިޔާވި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ހެދުމުން އެ ބައްޔަށް ފައްސިިކަން ކަށަވަރު މީހުންނެވެ.

  މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވިއިރު، ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8,741 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,157 އަށް އަރާފައެވެ.

 • ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި30 ވަނަ މީހާއެވެ.

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި30 ވަނަ މީހާއެވެ.

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ މިއަދު ނިޔާވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ މީހެއްކަަމަށެވެ. އަދި އެއީ 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަަމަށެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުން ނެތް މަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަ މަރެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ނިޔާވި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ހެދުމުން އެ ބައްޔަށް ފައްސިިކަން ކަށަވަރު މީހުންނެވެ.

  މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވިއިރު، ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8,741 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,157 އަށް އަރާފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.