ކުއްލި ޚަބަރު

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ޑްރާފްޓުކޮށް ރައީސްއޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

މާލޭގެ މަގެއް: ފޮޓޯ-މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް މިއަދު ބިލެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެޓާނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމުގައި، އަދި ބޭނުންކުރުމުގައި ހިނގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި އަދި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމާއި، އެ ޤާނޫނު ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އެނޫންވެސް އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމެވެ.

އޭޖީގެ ފަރާތުން ޑްރާފްޓް ކުރި ބިލްގައި މުހިންމުކަންްކަން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން އޭޖީގެ ފަރާތުން ހިމަނާފައިވާ މުހިންމު އިސްލާހުތަކަކީ؛

*  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ އިޖުރާއަތުތައް އިޞްލާޙުކުރުން؛

*  ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވެއްޔަށްވުރެ ބާރަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ޙާލަތުގައާއި، އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ނުވަތަ އިންޖީނު ނަންބަރު ނުވަތަ ޗެސިސް ނަންބަރަށް ބަދަލުގެނެސްގެން އުޅަނދު ދުއްވާ ޙާލަތުގައާއި، ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވާ ޙާލަތުގައާއި، ލައިސަންސް ނެތި އުޅަނދު ދުއްވާ ޙާލަތުގައި އެފަދަ އުޅަނދުތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ފުލުހުންގެ ބެެެެެެެެެެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން؛

*  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ އުޅަނދުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުން؛

*  ރައްކާތެރިނޫން ގޮތުގައި ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލޭ ގޮތަށް، މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން؛

*  މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރާ އެހެން ޤައުމެއްގެ ލައިސަންސެއް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް، އިތުރު އިމްތިޙާނެއް ހެދުމަކާ ނުލައި ލައިސަންސް ދެވޭނެ އުސޫލު ހަމަޖެއްސުން؛

*  ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިހުންނަ ބައިސްކަލުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން؛

*  ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން؛

*  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން؛

*  އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދުން ނެގޭ ފީތަކާގުޅޭ ތާވަލު އިޞްލާޙުކުރުން. މިއެވެ.

މި ސަރުކާރު އައިފަހުން ގިނަ ޤާނޫނުތަކަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އަދި ބައެއް ޤާނޫނުތައް ވަނީ އުވާލާފައެވެ. 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފެށި މިހާރު ބިލްތައް ޑްރާފްޓުކުރަމުން ދަނީ އެ މަޖިލީހުންނެެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ވަޒީރންވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލްތައް ޑްރާފްޓްކުރާނީ އޭޖީ އޮފީހުންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: