ކުއްލި ޚަބަރު

ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ 17000 ދިވެހިން: އަލީ ވަހީދު

ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓްގައި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ފޮޓޯ ސަންގު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސަތާރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ތިރީސް އަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި އަދި އެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ އަށާރަ ހާސް ނުވަސްތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

58 ރިސޯޓެއްގައި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު ކަމަށްވާ 45 އިންސައްތައަށް ވުރެ ދައްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، 86 ރިސޯޓްގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިސޯޓްތަކުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި ސާރިވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ދީފައި ހުރި 200 ޑޮލަރާއި 500 ޑޮލަރާއި ދެމެދުގައި ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިން ތަރައްގީ ނުވާ އަތޮޅުތަކަށް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފު ކުރުމަށްޓަކައި 27 ރަށެއް ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރަށްތަކުގެ ދިރާސާތައް ހަދަމުން އަންނަ، ސީޑީއީ ކޮންސަލްޓިންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިނީޝިއަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ދަށުން މާލެ އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅު އަދި ދ. އަތޮޅުން ޓޫރިޒަމަށް ރަށެއް ދޫ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހއ. ހދ. ނ. އަތޮޅުން ރަށްތަކެއް އަދި ރ. އަތޮޅުގެ ރަށެއް ދޫކުރުމަށް ބަލަމުން އަންނައިރު، މ. އަތޮޅާއި ފ. އަތޮޅުން ރަށްތަކެއް ދޫކުރުމަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި އަބަދު އެއްބަޔަކަށް ރަށްތައް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ދޫކޮށްލައި އަލަަށް ނުކުންނަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ޓޫރިޒަމް ސިންދަފާތު ކުރަން އެކި ކޮންސެޕްޓުތަކަށް ބަލައިގެން ރަށްތައް ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު 35000 އެނދު އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުގެ ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓިކް ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދުވެލި މިހާރު ހުރި ގޮތުން، 2023ގެ ކުރިން އެކަން ހާސިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: