ކުއްލި ޚަބަރު

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ވެރިން އަލުން އައްޔަންކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ވެރިން އަލުން އައްޔަންކޮށްފި. ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާއްމުގެ މަޤާމަށާއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށާއި ސަރޖެންޓް އެޓް އާރމްސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަމީން ޢާއްމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ މިހާރުވެސް އެމަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހ. ނަސީމީ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިޔުޝާއެވެ. އެކަމަނާ އަމީން ޢާންމުގެ މަޤާމަށް، އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 59 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިޔުޝާ އެމަޤާމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އައްޔަނުކުރެއްވީ 9 ޖުލައި 2018 ގައެވެ. އަމީން ޢާންމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން 6 އަހަރު ވަންދެން އަމީން ޢާންމުގެ ނައިބުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް އަމީން ޢާންމު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި އަމީން ޢާންމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ، މިހާރުވެސް އެމަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހ. އަނދުންގޭ އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފިލްޒާއެވެ. އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފިލްޒާ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް، އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 58 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 18 ޑިސެންބަރު 2011އިން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފިލްޒާ ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރޖެންޓް އެޓް އާރމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ މިހާރުވެސް އެމަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ  މ. މިޔަލަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަލީމްއެވެ. މުޙައްމަދު ހަލީމް އެމަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 59 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރޖެންޓް އެޓް އާރމްސްގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ހަލީމް ފުރަތަމަ ޢައްޔަންކުރެއްވީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2013ގައެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާވަނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގައި ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: