ކުއްލި ޚަބަރު

އ.ދ ދިއްދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށައި އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ: ރައީސް

އ،ދ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއެކު ރައީސް ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން:ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

އ.ދ ދިއްދޫބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުފަހުކޮޅު ފަށައި އަންނައަހަރު ނިމެމޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ އިބްރާހިމްމުހައްމަދު ސާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވީ ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ބަނދަރެއް ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައާއި ފެނާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރެވިފައި ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ރަށުގެ އުމްރާނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަންވެސް ކައުންސިލަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. 

މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަރުންނާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ކައުންސިލަރުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފައްޓަވައި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ޙައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުންތަކާއި އިތުރުވެގެންދާ ޒިންމާތަކާއި ހިންގުން ހަރުދަނާވެ ލިބޭނެ ފަސޭހަތައް ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމުގެ ބައެއް ތަފްޞީލުތައްވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: