ކުއްލި ޚަބަރު

އިންސާނީ ހައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރަން ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރު ތައުރީފުކުރައްވައިފި

އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ އދގެ ހައިކޮމިޝަނަރު މިޝޭލް ބެޝެލޭ (ކ) އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު (ވ) / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

އިންސާނީ ހައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރު ތައުރީފުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ އދގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ހަރ އެކްސެލެންސީ މިޝޭލް ބެޝެލޭ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތައުރީފުކުރައްވާފައި ވަނީ އދ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކާއި އޮބްޒާވަރ ޤައުމުތަކާއިއެކު ހައިކޮމިޝަނަރ ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދގެ އޮފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވެވި ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މިނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކީ އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ސެޝަންތަކުގެ ކުރިން އަބަދުވެސް ހައިކޮމިޝަނަރ ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހައި ކޮމިޝަނަރ ބެޝެލޭ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލްގެ 42 ވަނަ ސެޝަންގައި އެކަމަނާ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުގައި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މިހާރުން މިހާރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ ވާހަކަތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާނެކަމަށެވެ. އަދި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ޤައުމުތަކުން ނާޅާއިފިނަމަ އދގެ 2030 އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްނުވާނެކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ސެޝަންގައި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ޤައުމުތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީގެ ވާހަކަ އިތުރުކުރުމަށް އެކަމަނާ ބާރު އެޅުއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސާލު ނަންގަވަމުން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން އޮފީސް އޮފް ދަ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި ގުޅިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ މުޝީރަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ރަނގަޅު މިސާލެއްކަމަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ އެހީއަށް އެދިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެންނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވީ ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދގެ އޮފީހަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަންގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ހާލާ ހަމީދުއެވެ. އެމްބެސެޑަރ ހާލާގެ ވާހަކަފުޅުގައި މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ހައި ކޮމިޝަނަރ ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ވަކާލާތު ކުރައްވާތީ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމްބެސެޑަރ ހާލާ، ހައިކޮމިޝަނަރަށް އެރުވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް 2 އަންހެން ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެވުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތު ހައިކޮމިޝަނަރާއި ހިއްސާކުރައްވައި، އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ، ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: